Ars Flandria

'Ars Flandria'  honour to Bruegel

Het uitgangspunt is een reeks van 7 pentekeningen van Bruegel, de bij uitstek 'Vlaamse' kunstenaar. Deze reeks heeft als uitgangspunt de zonden. Ik heb ze omgezet in kleur en voorzien van hedendaagse spielereien, drolerieën. Allusies op temporele fait divers die het dagelijkse (culturele) leven bezighouden.

Bruegel staat voor mij ook voor een soort van sehnsucht, een Vlaams verlangen naar vroeger. Bokrijk wordt dan ook de dag van vandaag te volle gesubsidieerd. Bij Bruegel vind je veel wereldjes op zich, in mijn adaptatie gesublimeerd door de selfiezuchtige, naakt poserende vrouw: plus est en moi... In Bruegels tekeningenreeks komt telkens een vrouw voor die staat voor een van de zonden. De vrouw staat in mijn benadering mooi te wezen en trekt zich weinig aan van de omgevende wereld: de zonde start bij het aanschouwen.

Mijn reeks vormt een onderdeel van een groter geheel, met als werktitel: 'Ars Flandria', vertaald als Vlaamse Kunsten.

Het is natuurlijk ook een kritiek op het huidige schilderkundig artistiek landschap, vanuit enerzijds het bewust teruggrijpen naar een Vlaamse Meester als toonbeeld voor het tendentieuze illustratieve in de beeldvorming en anderzijds het hanteren van die beeldtaal, waarbij de vormgeving als Vlaams Naïef mag worden bestempeld, in de lijn van het Belgisch (!) Surrealisme en bij uitbreiding het Vlaams Expressionisme. 


The starting point is a series of 7 pen drawings by Bruegel, the pre-eminently 'Flemish' artist. These series are based on sins. I've converted them into color and provided them with contemporary turds. Allusions on temporal fait divers that concern daily (cultural) life. For me, Bruegel also represents a kind of sehnsucht, a Flemish longing for the past. Bokrijk (an historical museum) is therefore over-subsidized these days. In Bruegel's work you will find many little worlds, sublimated in my adaptation by the selfish, nude posing woman: plus est en moi ... In Bruegel's series of drawings, each time a woman appears who represents one of the sins. In my approach, the woman is beautiful and does not care much about the surrounding world: the sin starts with looking. My series are part of a larger theme, with the working title: 'Ars Flandria', translated as Flemish Arts. The intention is to provide these paintings with an edited frame. It is of course also a critique of the current painting-artistic landscape, on the one hand from a conscious return to a Flemish Master as a model for the tendency illustrative in the image formation and on the other hand the use of that visual language, whereby the design may be labeled as Flemish Naïf, in the line of Belgian (!) Surrealism and Flemish Expressionism.